ΣτΕ: στον «πάγο» οι αποφάσεις των Δήμων για τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως


Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξουδετερώνει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει και βάζει στον πάγο τις αποφάσεις που έχουν λάβει, οι Δήμοι ανά τη χώρα για τροποποιήσεις των σχεδίων πόλεως. Στην πλειονότητα τους αφορούν σε ικανοποίηση αιτημάτων ιδιωτών, για εντάξεις νέων περιοχών και οικισμών στο σχέδιο πόλης, προς τακτοποίηση αυθαιρέτων και εξασφάλιση πολεοδομημένης γης.

Η απόφαση του ΣτΕ ξεκαθαρίζει ότι: «πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες κατά τον νόμο εντάσσονται στη διαδικασία τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου, συνιστούν απλές γνωμοδοτήσεις». Και υπογραμμίζει ότι: «οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας δεν παρέχουν αρμοδιότητα στους δήμους να προβαίνουν στην τροποποίηση των σχεδίων πόλεως».

Η πλευρά ιδιωτών, ιδιοκτητών εκτός σχεδίου ακινήτων στο Δήμο Αχαρνών προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας να κριθεί ως «παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, να εισηγηθεί-γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών επί της αίτησης που υπέβαλε η αιτούσα προς την Υ.ΔΟΜ. Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο εκδίκασε την προσφυγή και έκρινε ότι «η αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη». Ταυτοχρόνως με την απόφαση του το ΣτΕ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων οι τροποποιήσεις των σχεδίων πόλεως ούτε η ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων ιδιωτών.

Τι λέει η απόφαση του ΣτΕ

Συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ 1747/2023, Πρόεδρος Μ. Γκορτζολίδου, Εισηγητής Δημήτρης Πυργάκης επισημαίνει στα βασικά σημεία της ότι:

-«Δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία τροποποιήσεως ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, ύστερα από σχετικό αίτημα ιδιωτών»

-«Η παράλειψη οργάνων της Διοίκησης να ικανοποιήσουν αίτημα ιδιωτών περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου δεν συνιστά παράλειψη οφειλομένης ενεργείας.

-«Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες κατά τον νόμο εντάσσονται στη διαδικασία τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου, συνιστούν απλές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες στερούνται εκτελεστότητας, και, συνεπώς προσβάλλονται απαραδέκτως».

-«Οι πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συνιστούν απλές εισηγήσεις που εντάσσονται στη διαδικασία τροποποίησης του σχεδίου πόλεως και δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, εφόσον δεν επάγονται αυτοτελείς έννομες συνέπειες στο πεδίο των πολεοδομικών ρυθμίσεων».

-«Οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας δεν παρέχουν αρμοδιότητα στους δήμους να προβαίνουν στην τροποποίηση των σχεδίων πόλεως, τέτοια δε αρμοδιότητα δεν προβλέπεται ούτε από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ούτε από κάποια άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας».

-«Σε περίπτωση κατά την οποία τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα του οικείου Δήμου δεν διατυπώνουν εισήγηση ή γνώμη επί των ζητημάτων αυτών, με αποτέλεσμα τη μη ικανοποίηση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης, δεν στοιχειοθετείται παράλειψη ή άρνηση οφειλόμενης ενέργειας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου του Ο.Τ.Α. προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως».

«Η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη».

Ειδικά για την υπόθεση του Δήμου Αχαρνών η απόφαση του ΣτΕ καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι:

-«Η προσβαλλόμενη παράλειψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί-γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών επί της αίτησης που υπέβαλε η αιτούσα προς την Υ.ΔΟΜ. Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών, δεν συνιστά παράλειψη οφειλομένης ενεργείας και κατ’ ακολουθίαν η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη». 

ecopress.gr  / Του Αργύρη Δεμερτζή

Νεότερη Παλαιότερη