Ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το έργο αποπεράτωσης του κολυμβητηρίου

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προσφορών από οικονομικούς φορείς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Ο αριθμός των υποβληθέντων προσφορών είναι ικανός για την ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες, έχει ήδη ξεκινήσει και με την ολοκλήρωσή του θα εκδοθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.


Νεότερη Παλαιότερη