Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τη Δευτέρα 24/10


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Μεσογείων 415-417)  τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση προμελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.237/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της μελέτης: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανης οδοφωτισμού» (Α.Μ. 63/2022), λόγω της 1ης τροποποίησης (ΑΔΑ: 9ΟΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ) της πρόσκλησης στο
πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2-16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6.
«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU.

3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ».

Νεότερη Παλαιότερη