Καταργείται η τήρηση Μητρώων Αρρένων και στρατολογικών πινάκων από τους Δήμους

Η υποχρέωση των δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, περί τήρησης και ενημέρωσης των βιβλίων Μητρώων Αρρένων και σύνταξης στρατολογικών πινάκων, σύμφωνα με τον ν. 2119/1993 (Α’ 23), παύει από την 1.1.2023.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 60 του Νόμου 4961/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27-7-2022. Επιπλέον από την 1.1.2023 παύει και η υποχρέωση των δήμων για σύνταξη στρατολογικών πινάκων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έλεγχο, έκδοση και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων που αφορούν στους Στρατολογικούς Πίνακες, σύμφωνα με τον ν. 2119/1993.

Τα στοιχεία των στρατεύσιμων, τα οποία είναι απαραίτητα στις στρατολογικές υπηρεσίες, διατίθενται μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).

Από την 1.1.2023, κάθε μεταβολή, διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή στα στοιχεία αρρένων που τηρούνται στο δημοτολόγιο, διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου.

e-nomothesia.gr 

Νεότερη Παλαιότερη