Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15/6


Σε Τακτική Συνεδρίαση θα συνέλθουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 17.00 με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

2. Έγκριση της απόφασης 32/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της Κατάρτισης των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2022-2023 (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κ. Ν. Παναγόπουλος).

3. Συζήτηση επί αιτήματος Δ.Σ. Συλλόγου Τσακού με θέμα: Άμεση αποψήλωση και φύλαξη του λόφου Τσακού (εισήγηση: Πρόεδρος Συλλόγου Τσακού).

4. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με 1 o θέμα «Προσφυγή του ΑΝΔΡΕΑ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ οδός Βορρά 4, Αγία Παρασκευή (Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ 7574/23-12-2022
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – μέλος επιτροπής κ. Τ. Κωστόπουλος).

5. Έγκριση ή μη του 3 ου θέματος «Προσφυγή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΓΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ατομικά και ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος του ομίλου συνιδιοκτητών της επί της οδού Ψαρών 25, Αγία Παρασκευή (Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ 62/05-01-2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) του Πρακτικού Νο1/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – μέλος επιτροπής κ. Τ. Κωστόπουλος).

6. Έγκριση ή μη του 5 ου θέματος «Προσφυγή του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ατομικά και ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος του ομίλου συνιδιοκτητών της επί της οδού Ελβετίας 9, Αγία Παρασκευή (Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ 7297/15-12- 2021 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) του Πρακτικού Νο 1/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – μέλος επιτροπής κ. Τ. Κωστόπουλος).

7. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

8. Λήψη απόφασης για τη κοπή ενός (1) δέντρου επί της οδού Ολυμπίας αρ. 1, Ο.Τ.217, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.-Δήμαρχος κ. B. Ζορμπάς).

9. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δέντρων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Δήμαρχος κ. B. Ζορμπάς).

10. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτημάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2021. (εισήγηση: Πρόεδρος O.E .- Δήμαρχος κ. B. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη