Ο Λαοδικείας Θεοδώρητος νέος εκπρόσωπος του Φαναρίου στην Αθήνα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ.κ Θεοδώρητος είναι ο νέος εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Αυτό απεφάσισε  η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Φαναρίου, ως νέο εκπρόσωπο  του Πατριαρχικού Γραφείου στην Αθήνα, μετά την παραίτηση του Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιου κατά την συνεδρίαση της η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.
 
Άξιο αναφοράς είναι η σχέση του Σεβ. Μητροπολίτη Λαοδικείας κ.κ Θεοδώρητου με την πόλη μας, καθώς, διακόνησε από το 1979 και για μια 20ετία στον Ι. Ν. της Αγίας Παρασκευής.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας μεταξύ 10ης και 11ης τ.μ. Φεβρουαρίου 2022.

Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατόπιν αιτήματος του Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ και ευμενεί εισηγήσει της Α.Θ.Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε παμψηφεί τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Τσουτσούλην υπό τον ψιλόν τίτλον Αβύδου, Επίσκοπον βοηθόν παρ’ αυτώ.

Εξ άλλου, μετά την παραίτησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος διώρισεν εις την θέσιν του Διευθυντού του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Θεοδώρητον.

Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, εκ μέρους των αποχωρούντων μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.

Μετά το πέρας των συνοδικών εργασιών ηκολούθησαν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ αι τελεταί Αγιοκατατάξεως των νέων Ιερομαρτύρων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρίλλου Α’ (του Λουκάρεως) και Κυρίλλου ΣΤ’, υπογραφεισών εν τω οικείω Κώδικι των Πατριαρχικών και Συνοδικών Πράξεων υπό τε της Α. Θ. Παναγιότητος και υπό των Σεβ. αγίων Συνοδικών Παρέδρων.

 

Ποιος είναι ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ.κ Θεοδώρητος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Φρυγίας, κ. Θεοδώρητος (Πολυζογόπουλος) ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τῷ 1948. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς τε Θεολογικῆς (1972) καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (1976) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας (1979) ὑπό τοῦ Τμήματος Κλασσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester U.K., ὑποβαλών διατριβήν ἐπί τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ Ἁγ. Διαδόχου Φωτικῆς. 

Τῷ 1972 εἰσῆλθεν εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱ. Κλήρου, χειροτονηθείς Διάκονος μέν εἰς Ἀθήνας, Πρεσβύτερος δέ εἰς Λονδῖνον. Ὑπηρέτησεν ἐπί ἑπταετίαν εἰς τάς Ἑλληνικάς Κοινότητας Cambridge, Manchester καί Ἁγ. Νικολάου Δυτικοῦ Λονδίνου. 

Τῷ 1979 ἐπανελθών εἰς Ἀθήνας διωρίσθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παρασκευῆς, ὁμωνύμου προαστίου Ἀθηνῶν, ἔνθα διηκόνησεν ἐπί μίαν εἰκοσαετίαν, ἀναπτύξας πλουσίαν πνευματικήν καί κοινωνικήν δρᾶσιν. Παραλλήλως ἐδίδαξε μαθήματα τῶν εἰδικοτήτων του εἰς τό Ἑλληνοαμερικανικόν Κολλέγιον Ἀθηνῶν (1979-2000) καί ἐπί διετίαν εἰς τήν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν.

Διετέλεσεν ἐπί πενταετίαν ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημερικοῦ Κλήρου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί συνεργάτης εἰς τό Γραφεῖον Διορθοδόξων Σχέσεων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Κατά Μάρτιον τοῦ ἔτους 2000, σεπτῇ Πατριαρχικῇ προβολῇ, ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγ. καί Ἱ. Συνόδου Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ναζιανζοῦ, χειροτονηθείς εἰς Ἀρχιερέα ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ. Ταυτοχρόνως ἐξελέγη Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Σοφίας Λονδίνου, ἔνθα ἐπί μίαν δεκαετίαν ἀνέπτυξεν ἀξιόλογον κατηχητικόν καί ποιμαντικόν ἔργον, ἱδρύσας Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον εἰς τήν κρύπτην τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ. Τήν 29ην Αὐγούστου 2018, σεπτῇ καί αὖθις Πατριαρχικῇ προβολῇ, ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγ. καί Ἱ. Συνόδου Τιτουλάριος Μητροπολίτης Λαοδικείας, ἀνυψωθείσης αὐθημερόν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ εἰς ἐνεργείᾳ Μητρόπολιν.

 

 


Νεότερη Παλαιότερη