Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 23/02

Δύο Ειδικές Συνεδριάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη  23 Φεβρουαρίου 2022.

Στις 18:00 θα συζητηθεί το θέμα: 

- Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

Ενώ, στις 19:00 θα συζητηθεί το θέμα:

- Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου έτους 2021 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί  επίσης Τακτική Συνεδρίαση στις 20.00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) έτους 2021 (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

2. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

3. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙΚΕΔΑΠ)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη (εισήγηση: Εκκαθαριστής - ορκωτός ελεγκτής: κ. Γεώργιος Βασ. Μπαδήμας).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

5. Λήψη Απόφασης για αυτοδίκαιη άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου χαρακτηρισμένο ως χώρος σχολείου, όμορου στο 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 117Γ, δυνάμει του Ν. 4759/2020 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).


Νεότερη Παλαιότερη