Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 25 Αυγούστου


Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα:

  1.    Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης και Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  2.    Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 18482/27-07-2021 πρακτικού της Επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών του τμήματος Πληροφορικής Στρατηγικού Προγραμματισμού-Οργάνωσης» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3.   α) Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)» για το υπόλοιπο της θητείας του και β) Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).Νεότερη Παλαιότερη