Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση postal lockers σε δημόσιους χώρους


Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων (postal lockers) από ταχυμεταφορείς σε χώρους και ακίνητα των ΟΤΑ Α’ βαθμού, του Δημοσίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και εν γένει σε δημόσιους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, επιβαρύνει την κάθε εταιρεία ταχυμεταφορών το κόστος και το τέλος που απαιτείται για την εγκατάσταση, σύνδεση και τη λειτουργία των εν λόγω μηχανημάτων, όπως και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την κατανάλωση που προκύπτει από τα σχετικά έντυπα του κατασκευαστή των μηχανημάτων αυτών.

Επίσης, μεταξύ των συμβαλλομένων θα συνάπτεται σύμβαση σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλεται αποζημίωση έως 5 ευρώ ανά τ.μ. της επιφάνειας που καταλαμβάνει κάθε μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο και ως 10 ευρώ ανά τ.μ. της επιφάνειας που καταλαμβάνει κάθε μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.

Το περιεχόμενο της διάταξης

Αναλυτικότερα, η διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:

Επιτρέπεται χωρίς επιπλέον άδεια, και υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης του απορρήτου της ταχυδρομικής αλληλογραφίας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων για την παραλαβή και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») σε χώρους και ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, του Δημοσίου, δημοσίων επιχειρήσεων και εν γένει σε δημόσιους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, από ταχυδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, διαθέτουν εθνική γενική άδεια ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕETT) και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4053/2012 (Α’ 44) για την άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 686/064/26.3.2013 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Β’ 1700).

Οι χώροι τοποθέτησης των μηχανημάτων («postal lockers») είναι σημεία εύκολης πρόσβασης σε περιοχές με συχνή διέλευση ή παρουσία κοινού, όπως πλατείες, πεζοδρόμια, διάδρομοι και είσοδοι κτιρίων, προκειμένου να επιτευχθούν η καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και η ασφάλεια των μηχανημάτων.

Η δαπάνη για την προμήθεια, τη συντήρηση, την επισκευή και τεχνική κάλυψη των αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») βαρύνει αποκλειστικά τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Τα μηχανήματα για την παραλαβή και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») είναι ιδιοκτησίας των εταιρειών ταχυμεταφορών.

Οι O.T.A. α’ βαθμού, το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις, στα ακίνητα ή τους χώρους των οποίων εγκαθίστανται τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers»), παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης αυτών. Η εγκατάσταση και η σύνδεση των αυτόματων μηχανήματων παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας ταχυμεταφορών. Κάθε κόστος και τέλος που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη λειτουργία των μηχανημάτων παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») και κάθε άλλη σχετική δαπάνη επιβαρύνει την εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την κατανάλωση που προκύπτει από τα σχετικά έντυπα του κατασκευαστή των ανωτέρω μηχανημάτων.

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι O.T.A. α’ βαθμού, το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις στα ακίνητα ή τους χώρους των οποίων εγκαθίστανται τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») συνάπτουν σύμβαση με την εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει αποζημίωση για τη χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το μηχάνημα παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal locker»). Η αποζημίωση αυτή δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 5 ευρώ ανά τ.μ. της επιφάνειας που καταλαμβάνει το ανωτέρω μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο, και το ποσό των 10 ευρώ ανά τ.μ. της επιφάνειας που καταλαμβάνει το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.

 metaforespress.gr  / Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη


Νεότερη Παλαιότερη