Ψηφίστηκε ο κανονισμός εκτέλεσης εργασιών και οι κυρώσεις από το Δήμο Αγίας Παρασκευής

dimosia erga


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ


ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης καθηκόντων η Δημοτική Αρχή θεώρησε ως επιτακτική ανάγκη τη συνεννόηση με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για το συντονισμό των εργασιών τους και την επιβολή κανόνων στις ανάδοχες εταιρείες, καθώς η πόλη έχει γίνει εργοτάξιο χωρίς εφαρμογή κανόνων και η δυσαρέσκεια των πολιτών ήταν και είναι διάχυτη.

Σημαντικό όπλο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί ο Κανονισμός εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή – επισκευή-ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών, που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 19 Φλεβάρη 2015. Ο κανονισμός αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των κάθε είδους εργασιών (εκσκαφών τομών, αποκαταστάσεων κ.λ.π.), επί οδοστρωμάτων, ερεισμάτων, πεζοδρομίων ,πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων που εκτελούνται από τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς, παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις κύριες προβλέψεις του Κανονισμού:

  1. Βασική προϋπόθεση για έκδοση οποιασδήποτε άδειας εργασίας (τομής κ.λ.π.) από την έκδοση του παρόντος κανονισμού είναι οι πάροχοι να καταθέσουν στο Δήμο αρχεία όλων των υφιστάμενων δικτύων που έχουν εγκαταστήσει.  1. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων έγκρισης ή των όρων της άδειας τομής ή των αναφερομένων στον κανονισμό προδιαγραφών αποκατάστασης, πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, θα έχει ως συνέπεια:  • την άμεση ανάκληση της αδείας,

  • την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής,

  • τη μη χορήγηση νέας άδειας στην συγκεκριμένη Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμό, πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, νομικό ή φυσικό πρόσωπο μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους.


 

 

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                                  Ο Δήμαρχος .


Ελισάβετ Πετσατώδη                                                   Γιάννης Σταθόπουλος

Νεότερη Παλαιότερη