Η απόφαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις βουλευτικές εκλογές 2015

dimarxeio

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και αφορά την τοποθέτηση προεκλογικών πανό/αφισών, την τοποθέτηση περιπτέρων-εκλογικών κέντρων και τραπεζιών εντός αυτών καθώς και τη διάθεση κοινόχρηστων χώρων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην πόλη μας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2015:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή 15/1/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λεωφ. Μεσογείων 415-417
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 213-2004-502 & 530
Fax: 213-2004-529
email: grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής κοινοποιεί την ψηφισθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφασή του επί των προτάσεων της Διακομματικής Επιτροπής για τις βουλευτικές εκλογές της 25/1/2015. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή είναι βελτιωμένη εκείνων που ψήφισε το Δ.Σ. για τις Ευρωεκλογές του έτους 2014 και τις βουλευτικές εκλογές του έτους 2012.


ΑΔΑ ΨΕΟ8Ω6Υ-ΘΜ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 14/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1106
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 01 / 2015 Συνεδρίασης


Αριθμ. Αποφ. 03 / 2015


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Διακομματικής Επιτροπής για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.


Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 611 / 09-01-2015 έγγραφη πρόσκληση τoυ Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ

 2. Φωτεινού Ζωή

 3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος

 4. Πετσατώδη Ελισάβετ

 5. Σιδέρης Ιωάννης

 6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων

 7. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

 8. Κονταξής Δημήτριος

 9. Ψύλλα Στυλιανή

 10. Γκιόκα Τερψιχόρη

 11. Κοντοπούλου Μαρία

 12. Λογοθέτης Ιωάννης

 13. Γκόνης Παναγιώτης

 14. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα

 15. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

 16. Σταθουλοπούλου Βασιλική

 17. Γιώτσας Σπυρίδων

 18. Κολώνια Χρύσα

 19. Ζορμπάς Βασίλειος

 20. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος

 21. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

 22. Γκιζιώτης Ανδρέας

 23. Μυλωνάκης Ιωάννης


ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 1. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της Συνεδρίασης προσήλθαν οι κ.κ. Αλεξίου Σ. και Κρητικίδης Κ.
 2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων- τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Καψοκεφάλου Ε., η κ. Ρεμπούτσικα Μ. και ο κ. Λέκκας Δ.
 3. Ομόφωνα προτάσσεται το 3ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
 4. Ομόφωνα προτάσσεται το 2ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος
 5. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ. κ Γκόνης Π. και Τσιαμπάς Κ.
 6. Πριν την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Τσιαμπάς Κ., Κρητικίδης Κ. και Παπαμιχαήλ Σ.
 7. Πριν την ψηφοφορία του 5ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ Μουστόγιαννης Α. και Αλεξίου Σ.
 8. Πριν την ψηφοφορία του 6ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ Σταθουλοπούλου Β., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Κολώνια Χ. και ο κ. Λογοθέτης Ι.
Επί του 1ου H.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Διακομματικής Επιτροπής για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.» και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ. Κ. Χατζηανδρέου να εισηγηθεί το θέμα.


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας υποβάλλουμε το από 05-01-2015, πρακτικό της συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής, που αφορά στην οργάνωση των εκδηλώσεων, ανάρτηση πανό-αφισών εγκατάσταση περιπτέρων, παρουσία εκπροσώπων έξω από τα εκλογικά κέντρα και συγκεντρώσεις Βουλευτών στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 και παρακαλούμε για την έγκρισή του, από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 173/2014, Φ.Ε.Κ. 277 τ. Α΄/31.12.2014, Π.Δ. 26/2012 Φ.Ε.Κ. 57/15-03-2012 τ. Α΄άρθ. 43 (διακομματική επιτροπή εκλογών) και τα αριθ. πρωτ. 51800/31.12.2014 (14473/11.4.2012 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 129 τ.Β΄), 122/2.1.2015 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Περιφέρειας Αττικής.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 05 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σύσκεψη διακομματικής επιτροπής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συμφωνήσουν σε θέματα διαδικαστικά ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.


ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
 2. Καρατζάς Τηλέμαχος (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
 3. Κρητικίδης Κωνσταντίνος (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
 4. Αντωνοπούλου Ηλέκτρα (ΑΝ.ΕΛ.)
 5. Τραυλός Βασίλειος (ΔΗΜ.ΑΡ)
 6. Δάρας Γεώργιος, Αθανασίου Ιωάννης (Κ.Κ.Ε.)
 7. Αλεξίου Σπύρος (ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΜΑΣ)
 8. Χριστοφοράτου Δήμητρα (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ)
Αφού τέθηκαν υπόψη των παρευρισκομένων:

 1. το αρ. πρωτ. 51574/31.12.2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας».
 2. Η αρ. εγκυκλίου 57 με αρ. πρωτ. 51568/31.12.2014, περί ειδικών εκλογικών καταλόγων,
 3. Το Π.Δ. 173/31.12.2014 (ΦΕΚ 277/Α΄)
 4. Την Κ.Υ.Α. περί «άσκησης εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων» με αρ. πρωτ. 51569/31.12.2014
 5. Η αρ. πρωτ. 894/30.12.2014 εγκύκλιος βουλευτικών εκλογών του Άρειου Πάγου.
 6. Οι κυριότερες προθεσμίες που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και
 7. Πληροφορίες σχετικές με την εκλογιμότητα, το δικαίωμα ψήφου, τις έδρες κ.λπ.
Η Διακομματική Επιτροπή


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Περίπτερα

 • Με αίτηση στο Δήμο, θα διατεθεί χώρος στα κόμματα για τοποθέτηση περιπτέρου σε κεντρικά σημεία της πόλης, παράλληλα με παροχή ρεύματος από το Δήμο, ενώ η εγκατάσταση ρεύματος θα γίνει από ηλεκτρολόγο του κάθε κόμματος.
Πανό, Αφίσες

 • Τοποθέτηση πανό αναγγελίας εκδηλώσεων ή συνθημάτων θα αναρτώνται σε περίφραξη ή κάγκελα και θα αποσύρονται με ευθύνη των κομμάτων, τα μεν μετά το πέρας των εκδηλώσεων, τα δε μετά το πέρας των εκλογών.
Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Α. Μουστόγιαννης πρότεινε την τήρηση της αρ. πρωτ. 14473/11.04.2012 Υπουργικής Απόφασης, παρ. 7, που ορίζει τα εξής: «Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό, οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους».

 • Πανό που θα αναρτηθούν σε χώρους εκλογικών κέντρων κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, θα αποσύρονται από το Δήμο χωρίς προειδοποίηση.
Οι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με το συγκεκριμένο περιορισμό.

 • Οι αφίσες θα αναρτώνται σε επιλεγμένα σημεία χωρίς χρήση κόλλας η οποία δυσχεραίνει το έργο των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου.
Οι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΣ δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με το συγκεκριμένο περιορισμό.


Διάθεση κοινόχρηστων χώρων

 • Διαθέσιμες αίθουσες εκδηλώσεων για συγκεντρώσεις και ομιλίες είναι των εξής σχολείων: 2ο Γυμνάσιο (Νεαπόλεως 7), 3ο Γυμνάσιο (Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα), 5ο Γυμνάσιο (Καραϊσκάκη 75 & Αρκαδίου), 3ο Δημοτικό (Μπουμπουλίνας 4α), 7ο Δημοτικό (Λυκούργου & Αρτέμονος),


 • Η παραχώρηση χώρων για ομιλίες στα κόμματα θα δοθούν κατόπιν αιτήσεώς τους, το συντομότερο δυνατόν, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, τηρουμένης της προτεραιότητας που προκύπτει από την τελευταία εκλογική δύναμη των κομμάτων (2012).
 • Το ίδιο θα ισχύσει και για τις κεντρικές ομιλίες των κομμάτων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα προ των εκλογών είτε στην κεντρική πλατεία είτε σε μια εκ των ανωτέρω αιθουσών, σύμφωνα με την αίτηση των κομμάτων, οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν στο Δήμο μέχρι και τις 16-01-2015 για την εύρυθμη λειτουργία της προεκλογικής διαδικασίας.
 • Ο ηλεκτρολόγος του Δήμου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα υποδείξει σε ημέρα και ώρα που θα σας ανακοινωθεί, τον τρόπο σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στην κεντρική πλατεία.
Τραπεζάκια κομμάτων στα Εκλογικά Κέντρα


Τραπεζάκια με εκλογικό υλικό, θα τοποθετήσουν τα κόμματα που το επιθυμούν, σε κοινόχρηστο, εσωτερικό χώρο των εκλογικών κέντρων, και να τηρηθούν συνθήκες αλληλεγγύης, τάξης και σεβασμού.


Ανακοινώθηκε επίσης ότι με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, θα διατεθεί συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες που απαιτούνται για την ομαλή διενέργεια των εκλογών.


Το Δημοτικό Συμβούλιο


ομόφωνα


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Εγκρίνει στο σύνολό του, το πρακτικό της συνεδρίασης της διακομματικής επιτροπής που αφορά στην διάθεση κοινόχρηστων χώρων, εγκατάσταση περιπτέρων, τα τραπεζάκια κομμάτων στα Εκλογικά Κέντρα για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25/01/2015, ως ακριβώς αναφέρεται, με εξαίρεση το σημείο που αφορά στην ανάρτηση πανό και αφισών για το οποίο κατατέθηκαν δύο προτάσεις ως ακολούθως:


1. Πρόταση Ν.Δ.: Απαγόρευση ανάρτησης πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό, οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.


2. Πρόταση Διοίκησης και λοιπών κομμάτων: Τοποθέτηση πανό αναγγελίας εκδηλώσεων ή συνθημάτων θα αναρτώνται σε περίφραξη ή κάγκελα και θα αποσύρονται με ευθύνη των κομμάτων, τα μεν μετά το πέρας των εκδηλώσεων, τα δε μετά το πέρας των εκλογών.


Πανό που θα αναρτηθούν σε χώρους εκλογικών κέντρων για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, θα αποσύρονται από το Δήμο χωρίς προειδοποίηση.


Οι αφίσες (BANNERS) θα αναρτώνται σε επιλεγμένα σημεία και όχι στους κάδους καθαριότητας και ανακύκλωσης, χωρίς χρήση κόλλας η οποία δυσχεραίνει το έργο των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου.


Για τη πρόταση της Ν.Δ.


Το Δημοτικό Συμβούλιο


μειοψηφούντων των κ.κ Ζορμπά Β., Λέκκα Δ., Καψοκεφάλου Ε., Μουστόγιαννη Α. και Σιδέρη Ι. που ψηφίσαν θετικά στην ανωτέρω πρόταση και πλειοψηφούντων των κ.κ. Κονταξή Δ., Μυλωνάκη Ι., και Κοντοπούλου Μ που δήλωσαν «λευκό» και των κ.κ. Φωτεινού Ζ., Χατζηανδρέου Κ., Πετσατώδη Ε., Παπαγεωργίου Σ, Ψύλλα Σ., Γκιόκα Τ., Λογοθέτη Ι., Γκόνη Π., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., ,Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Σταθουλοπούλου Β., Γιώτσα Σ., Κολώνια Χ., Γκιζιώτη Α., Αλεξίου Σ. και Βλάχου Γ. που ψήφισαν αρνητικά στην ανωτέρω πρόταση


κατά πλειοψηφία


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Δεν εγκρίνει την πρόταση της Ν.Δ.


Για την πρόταση της Διοίκησης και των λοιπών κομμάτων.


Το Δημοτικό Συμβούλιο


πλειοψηφούντων των κ. κ Φωτεινού Ζ., Χατζηανδρέου Κ., Πετσατώδη Ε., Παπαγεωργίου Σ, Κονταξή Δ., Ψύλλα Σ., Γκιόκα Τ., Κοντοπούλου Μ., Λογοθέτη Ι. ,Γκόνη Π., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Σταθουλοπούλου Β., Γιώτσα Σ., Κολώνια Χ., Γκιζιώτη Α., Μυλωνάκη Ι., και Βλάχου Γ. που ψήφισαν θετικά και μειοψηφούντων της κ. Καψοκεφάλου Ε., των κ.κ Ζορμπά Β., Λέκκα Δ., Μουστόγιαννη Α., που ψήφισαν αρνητικά και των κ.κ. Αλεξίου Σ. και Σιδέρη Ι. που δήλωσαν «λευκό» στην ανωτέρω πρόταση


κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Εγκρίνει την πρόταση της Διοίκησης και των λοιπών κομμάτων.


Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 3 / 2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

Νεότερη Παλαιότερη