Τίμος Κωστόπουλος: Παρατηρήσεις επί των οικονομικών αποτελεσμάτων του δήμου

Γράφει ο Τίμος Κωστόπουλος, οικονομολόγος, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης "Αγία Παρασκευή - Η πόλη μας".


Οι παρατηρήσεις μας βασίζονται στα στοιχεία του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010, καθώς και της έκθεσης των ορκωτών  λογιστών, που συντάχτηκαν για λογαριασμό του δήμου.


Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ο ισολογισμός, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα της λογιστικής, όπως άλλωστε επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Το διπλογραφικό σύστημα εξασφαλίζει την ορθότητα και την πληρότητα των  οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη διαφάνεια των συναλλαγών του δήμου.


Στα στοιχεία του ισολογισμού, πρέπει να επισημανθεί με έμφαση το γεγονός ότι το κεφάλαιο κινήσεως, δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό (δηλαδή τα ποσά προς είσπραξη), μείον οι τρέχουσες υποχρεώσεις, εμφανίζουν ένα αρνητικό ποσό, δηλαδή  έλλειμμα της τάξεως των 2.085.408,50 Ευρώ.


Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος, για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεών του, ή θα πρέπει να δανειστεί το ποσό αυτό, ή θα πρέπει να καθυστερήσει τις πληρωμές προς τους προμηθευτές αντίστοιχα.


Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από πωλήσεις υπηρεσιών κ.λπ. ανέρχονται στο ποσό των 2.828.837,21 Ευρώ. Επί του ποσού αυτού, αφαιρούνται προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό των1.354.325,22 Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 48%. Το ποσό αυτό κρίνεται πολύ υψηλό.


Η άποψή μας είναι ότι προβλέψεις αυτές είναι αρκετά υπερβολικές.


Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες ξεκινούν σε βάθος χρόνου από το 1975. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι από την ημερομηνία αυτή έως το 1995, υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες ανέρχονται  στο ποσό των 390.000  ευρώ. Για το ποσό αυτό έχει γίνει  πρόβλεψη επισφάλειας σε ποσοστό 100%. Επίσης ένα ποσό της τάξεως των  1.064.291,84 για το 2008, έχει γίνει πρόβλεψη επισφάλειας σε ποσοστό 50%. , Το ποσό  αυτό, που αφορά απαιτήσεις δύο ετών πριν,  θεωρούμε ότι είναι πολύ υψηλό.


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εισπρακτικές διαδικασίες του δήμου δεν λειτουργούσαν ικανοποιητικά.


Το σύνολο υποχρεώσεων του δήμου, δηλαδή οι δανειακές υποχρεώσεις μαζί με τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, πιστωτές, κλπ, ανέρχονται στο ποσό των 12.611.447,26 ευρώ.


Τα ποσά αυτά σε συνάρτηση με τις δυσκολίες εξασφάλισης επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό κρίνονται αρκετά υψηλά. Πράγμα που σημαίνει ότι ο δήμος θα πρέπει να ελέγχει αυστηρά τις δαπάνες του. Αυτό πράγματι γίνεται σήμερα από την παράταξή μας.


Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι στο παθητικό του Ισολογισμού, υπάρχει ένα ποσό 3.497.962,80 Ευρώ, με τον τίτλο ‘Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα’ . Από το ποσό αυτό 110.803,25 Ευρώ αφορά προβλέψεις για αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το υπόλοιπο  ποσό των 3.497.962,80 €, αφορά ενδεχόμενη υποχρέωση του δήμου από αγωγές του προσωπικού και τρίτων.(σελ.23 έκθεσης)


Σύμφωνα με σχετική επιστολή της νομικής υπηρεσίας, το σύνολο των απαιτήσεων έναντι του Δήμου, ανέρχονται στο ποσό των 4.280.790,00€, και οι προβλέψεις έναντι αυτού του ποσού ανέρχονται στο ποσό των 3.497.962,80. Εννοείται ότι οι απαιτήσεις αυτές του προσωπικού, έπρεπε να είχαν ικανοποιηθεί στο παρελθόν.


Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν τηρείται το λεγόμενο Βιβλίο Αποθήκης, δεν τηρείται δηλαδή η λογιστική παρακολούθηση των αγορών, καθώς επίσης των αναλώσιμων των αποθεμάτων, και η επιβεβαίωσή  τους με φυσική απογραφή. Αυτό δυσχεραίνει το έργο της αποτίμησης των αναλώσεων, αλλά κυρίως δεν εξασφαλίζει την σωστή φύλαξη και διαχείριση των αποθεμάτων. Πρέπει να δηλώσουμε ότι σήμερα οργανώνεται η μηχανογραφική διαδικασία τηρήσεως του βιβλίου Αποθήκης πράγμα που διασφαλίζει την σωστή παρακολούθηση της διακίνησης και φύλαξης  των αποθεμάτων.


Επιπλέον, δεν υπάρχει αναλυτική τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων, πράγμα που πρέπει άμεσα να βελτιωθεί.Πρέπει να επισημάνουμε ότι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φυσική απογραφή όλων των αποθηκευτικών χώρων επί των ημερών μας.


Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι εντός του 2011, ο δήμος τακτοποίησε σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς  και υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.


 


Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.


 


Το καθαρό αποτέλεσμα του δήμου ήταν αρνητικό -106.787,03 Ευρώ, , ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν επίσης αρνητικό -762.473,51 ευρώ, , δηλαδή παρουσίασε μια βελτίωση στο ποσό των  655.686,48 Ευρώ.


Τα συνολικά έσοδα του δήμου για τη χρήση 2010 ανήλθαν στο ποσό των 25.285.644,73 έναντι του ποσού των 26.900.618,42 της προηγούμενης χρήσης,  δηλαδή παρουσίασαν μείωση 1.614.974, ευρώ. Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι το 2010 οι επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό ήταν λιγότερες κατά 3.813.362 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από φόρους και εισφορές ήταν περισσότερες κατά 2.267.228,05 Ευρώ.


Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 1.144.281,16 Ευρώ, και αυτό επειδή έγινε μείωση των αποδοχών του προσωπικού κατ' εφαρμογή του νόμου 3845/2010 και επιπλέον δεν έγινε καμία πρόσληψη προσωπικού.


Επίσης τα Διάφορα Έξοδα μειώθηκαν κατά το ποσό των 666.763,33 Ευρώ και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 2010 δεν δόθηκε η έκτακτη επιχορήγηση σε ΝΠΔΔ, καθώς και σε ΚΑΠΗ ΔΕΒΣΑΠ κλπ.


Πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την τρέχουσα χρήση 2011, οι οικονομικές υπηρεσίες  του δήμου ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία.


Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος διαφωνεί με την ψήφιση του Ισολογισμού, παρακαλούμε να τεκμηριώσει τυχόν ανακολουθίες ή τεχνικής φύσεως αποκλίσεις, στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι Ορκωτοί Λογιστές και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου.


 


Το άνωθεν άρθρο αποτέλεσε την εισήγηση του κου Κωστόπουλου στο χθεσινό Δ.Σ. - διαβάστε εδώ

Νεότερη Παλαιότερη