Φωτογραφίες από το 4ο νηπιαγωγείο

Η Δημοτική Αρχή μας ενημερώνει σχετικά:

Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού και  με υψηλές προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας περιβάλλοντος για τα παιδιά που στεγάζονται στις αίθουσες των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στο Δήμο μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για τη νέα Δημοτική Αρχή.


Στα παραπάνω πλαίσια και αναφορικά με τις φθορές που εντοπίστηκαν στον φέροντα οργανισμό του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής και απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό, έγιναν ήδη οι παρακάτω ενέργειες :


Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/09/2011 εγκρίθηκε η «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».


Το ίδιο θέμα είχε τεθεί για συζήτηση στην διάρκεια της 23ης Συνεδρίασης στις 22/06/2011.


Τελικά στην  διάρκεια της 23ης Συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να διενεργηθεί αρχικά μία πρόσκληση από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής μιας τριμελούς επιτροπής Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών του Ο.Σ.Κ καθώς και μίας ομάδας αρμόδιων τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης του Κρατικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, ώστε οι δύο αυτοί  κρατικοί φορείς να γνωμοδοτήσουν για το είδος της βλάβης που έχει διαπιστωθεί σε υποστύλωμα του φέροντος οργανισμού του 4ου Νηπιαγωγείου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των φορέων αυτών θα γινόταν η ανάθεση της μελέτης σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο. Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε κατόπιν επίσημης προτάσεως της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Οι δύο αυτοί φορείς ανταποκριθήκαν στο αίτημα αυτό και παρέδωσαν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους στο Δήμο. Αρχικά ο Ο.Σ.Κ με την έκθεση του διαπίστωσε την ανεπάρκεια της λειτουργίας του κόμβου δοκού – υποστυλώματος λόγω της απουσίας των απαιτούμενων συνδετήρων στον εν λόγω κόμβο αλλά και της μη ύπαρξης αγκύρωσης του κύριου οπλισμού του υποστυλώματος στην συμβολή του με την δοκό. Οι δύο αυτές κατασκευαστικές ελλείψεις αποτελούν κριτήρια κακοτεχνίας αλλά και απώλεια εφαρμογής των υποχρεωτικών ελαχίστων κατασκευαστικών διατάξεων που προβλέπονται από τον κανονισμό ωπλισμένου σκυροδέματος, όπως αυτός ίσχυε την περίοδο της κατασκευής τον εν λόγω Νηπιαγωγείου.


Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας ,λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της έκθεσης που συνέταξε ο Ο.Σ.Κ αλλά και τα αποτελέσματα της ανίχνευσης του οπλισμού του εργαστηριακού ελέγχου από το Κ.Ε.Δ.Ε, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της εκπόνησης στατικής μελέτης για την αποκατάσταση φθορών στον φέροντα οργανισμό του 4ου Νηπιαγωγείου.


Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης των φθορών, το 4ο Νηπιαγωγείο θα παραδοθεί προς χρήση και θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει με ασφάλεια τα παιδιά της πόλης μας.

Νεότερη Παλαιότερη