Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Ιουνίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 28-06-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί επιλογής και έγκρισης  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,  σύναψης δανείου για την αγορά του οικοπέδου Ο.Τ 118 και οικοπέδων για την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση σύστασης από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αναπτυξιακού Οργανισμού του ν.4670/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).
  5. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
  6. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
  7. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
  8. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής με αρ. 5/2024-30/5/2024, το οποίο αφορά στην καταστροφή υλικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας (125 Κάδους απορριμμάτων) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
  9. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) έτους 2023 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

Νεότερη Παλαιότερη