Με αρκετά θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη


Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 13-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με θέμα:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 
Και μετά θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση στις 19:30 με θέματα:
 1. Έγκριση της 3η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου». (εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Ι. Δερματάς).
 2. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου». (εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Ι. Δερματάς).
 3. ‘Εγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου». (εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Ι. Δερματάς).
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 96/2023 απόφασης για την «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 97/2023 απόφασης για την «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).
 6. Έγκριση της απόφασης 75/2023 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα (Ταρταν) αντικατάσταση χλοοτάπητα βελτίωση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και περίφραξη στο χώρο ΄΄Σταύρος Κώτσης΄΄» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΛΑΚΟΥΒΕΣ)’ (Α.Μ. 65/2021)»(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 9. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2024 – 2025.)(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
 10. Λήψη απόφασης σχετικής με το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής» - έγκριση συμπερασμάτων 3ης Διαβούλευσης. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 11. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο"(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν.Κωβαίος-Ντούσκος).
 12. Λήψη Απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 6 της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: "Η υπ΄αριθμ. Εισαγωγής ΠΡ4483/ 22-07-2023 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της Τ.Κ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής." .(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 13. Λήψη Απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 7 της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: " Η υπ΄αριθμ. Εισαγωγής ΠΡ3756/ 24-06-2022 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΟΥΒΗ κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής".(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
Νεότερη Παλαιότερη