Ένας ακόμη πονοκέφαλος - Από 1/1/24 η καθαριότητα της Μεσογείων περνά στο Δήμο

Ένας ακόμη πονοκέφαλος για το Δήμο Αγίας Παρασκευής καθώς από 1/1/2024 αναλαμβάνει την ευθύνη της καθαριότητας των πεζοδρομίων και των οδών που μέχρι σήμερα ήταν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, ανάμεσά τους και η λεωφόρος Μεσογείων με τα γνωστά διαχρονικά προβλήματα καθαριότητας και βαδισιμότητας.

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6710 Τεύχος Β’ 29 Νοεμβρίου 2023 η απόφαση Αριθμ. 102832 των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμό οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους.

Η απόφαση είναι κατ΄εφαρμογή του άρθρο 41 του ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 163), και προβλέπει ότι:

Αρμοδιότητα αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου

  1. Από την 1η.1.2024, η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών ασκείται από τους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους. Εφόσον νησίδα του οδικού δικτύου αποτελεί όριο όμορων δήμων, η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό της νησίδας ασκείται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο.
  2. Με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταβιβάζονται στους δήμους από την 1η.1.2024 τα οχήματα των περιφερειών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα του οδικού δικτύου. Για την κατανομή από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβάνεται υπόψη το μήκος του οδικού δικτύου της παρ. 1 και ιδίως η ύπαρξη ικανού αριθμού οχημάτων από τους δήμους.
  3. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την καθαριότητα του οδικού δικτύου από τις περιφέρειες εκτελούνται από την ίδια αναθέτουσα αρχή έως τη λήξη τους. Η περιφέρεια ενημερώνει έως την 31η.12.2023 τους οικείους δήμους για την ύπαρξη συμβάσεων, τους αναδόχους αυτών και την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.
  4. Στο παρόν υπάγεται και το οδικό δίκτυο του άρθρου 46.
  5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται στους Δήμους τα ποσά για την άσκηση της αρμοδιότητας του παρόντος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), τα οποία δεν δύναται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού ετήσιου ύψους αυτών.

Νεότερη Παλαιότερη