Περιφέρεια Αττικής: Συνεχείς οι αυτοψίες και οι καθαρισμοί όπου απαιτείται σε όλα τα ρέματα της Αττικής

Περιφέρεια Αττικής: Συνεχείς οι αυτοψίες και οι καθαρισμοί όπου απαιτείται σε όλα τα ρέματα της Αττικής, με έμφαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής από την αρχή της θητείας της έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, επενδύοντας σε δράσεις και έργα πρόληψης.

Σ ́ αυτό το πλαίσιο με εντολή του Περιφερειάρχη όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε συνεχείς αυτοψίες και καθαρισμούς όπου απαιτείται σε όλα τα ρέματα της Αττικής, με έμφαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται σε καθημερινή βάση και στοχευμένα, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη μέχρι τώρα συμπεριφορά των ρεμάτων σε όλο το λεκανοπέδιο.
Σε ότι αφορά στον Κηφισό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Ο Κηφισός, όντας ποταμός, είναι αυτοκαθαριζόμενος και ουδέποτε έχει εμφανίσει προβλήματα έμφραξης λόγω ύπαρξης ογκωδών αντικειμένων στην κοίτη του. Παρόλα αυτά η Περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια των εργολαβιών καθαρισμού που διενεργεί, τις ελάχιστες φορές που εντοπίστηκαν ογκώδη αντικείμενα στην κοίτη του (κορμοί δέντρων, αυτοκίνητα, κ.λπ.) προέβη στην άμεση απομάκρυνση αυτών για την αποφυγή των όποιων επικίνδυνων συνεπειών.

• Σύμφωνα με τις αυτοψίες τις οποίες έχουν διενεργήσει το τελευταίο διάστημα και έχουν αποτυπωθεί και σε σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε όλα τα ορατά σημεία κατά μήκος του ρέματος, δηλαδή στις κοίτες και τα πρανή των υδατορεμάτων, (τα οποία σε μήκος ξεπερνούν τα 350 χλμ.) δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα υπερχείλισης ή έμφραξης τους από φερτά υλικά. Σε ότι αφορά τα σημεία, που λόγω τεχνικών αδυναμιών από την έναρξη κατασκευής τους δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, με εντολή του Περιφερειάρχη βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες και εργασίες καθαρισμού  όπου χρειάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Όλες οι μελέτες διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας που έχουν εκπονηθεί (ΕΚΠΑ, Αστεροσκοπείο, ΕΜΠ, κ.λπ.) και αναφέρονται και στον Κηφισό, εξετάζοντας τα διάφορα δυσμενή σενάρια αναφέρουν ότι το πρόβλημα του Κηφισού έχει να κάνει με το όριο της παροχετευτικής του ικανότητας το όποιο είναι πεπερασμένο, όπως μελετήθηκε, για τις τότε συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη και ποτέ με θέματα που σχετίζονται με τον καθαρισμό του.

• Προς επίρρωση αυτών το «ΕΝΙΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΗΦΙΣΟΥ» που έχει εκπονήσει και εγκρίνει το νυν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι: "Ο ποταμός Κηφισός από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι και την εκβολή του στο Φαληρικό Όρμο είναι οριστικά διευθετημένος και δεν επιδέχεται καμία επέμβαση για αύξηση της διοχετευτικότητάς του στα διάφορα τμήματα της διαδρομής του».

• Αυτός είναι και ο λόγος, που στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ-ΑΝΑΝΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ», που εκπονεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να σχεδιαστούν τα έργα που θα αντιμετωπίσουν πλημμυρικά προβλήματα λόγω της ανεπάρκειας της υφιστάμενης κοίτης, συντάχθηκε υδραυλικό μοντέλο που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να μην υπερβαίνεται η παροχετευτική ικανότητά του κατασκευασμένου κλειστού τμήματος κατάντη του τμήματος τρεις Γέφυρες- Κόκκινος Μύλος, απαιτείται σημαντική απομείωση των πλημμυρικών παροχών με έργα ανάσχεσης στην περιοχή ανάντη της Αττικής οδού.

• Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική έχουν αυξήσει την ανάγκη επίσπευσης των σχετικών έργων ανάσχεσης στα ανάντη για τον περιορισμό των πλημμυρικών κινδύνων από τα αρμόδια Υπουργεία. Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τις πυρκαγιές, με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εντατικοποιηθεί σε καθημερινή βάση οι καθαρισμοί των ρεμάτων σε όλη την Αττική.

• Επισημαίνεται τέλος πως η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει σε δράσεις πρόληψης είναι η μοναδική στη χώρα που:

1. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εγνωσμένου κύρους όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΕΚΠΑ εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο master plan για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων πλημμυρικού κινδύνου, πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

2. Λειτουργεί Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Ρεμάτων, όπου καταγράφεται καθημερινά και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας κάθε δράση σε αυτόν τον τομέα, συνοδευόμενη κι από αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.

Νεότερη Παλαιότερη