Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1/11 - Δείτε τα θέματα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 1-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα:
 
1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 
2. Έγκριση ή μη υποβολής αίτησης του δημοτικού συμβουλίου στην Υπουργό Εσωτερικών, για την  εξαίρεση από την κατάργηση και τη διατήρηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 1 του ν.5056/2023 (Α’163) (εισήγηση: - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 
3. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου», οικονομικού έτους 2022 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Ι. Δερματάς)
 
4. Έγκριση ή μη απευθείας μίσθωσης  του δευτέρου (Β’) ορόφου του ακινήτου  επί της Λεωφόρου Μεσογείων 415-417, για τη  στέγαση των υπηρεσιών του Δημαρχείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, λόγω μη επιτεύξεως αποτελέσματος στη διεξαχθείσες,  από 28-3-2023 αρχική και από 5-5-2023 επαναληπτική,  δημοπρασίες (εισήγηση: - Noμικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζουράς). 
 
5. Έγκριση της απόφασης 70/2023 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κ. Ν. Παναγόπουλος).
 
6. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Κανάρη 39-41 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 
7. Λήψη απόφασης για την  έγκριση εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων μαγειρικών ελαίων και τηγανέλαιων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ξυλείας (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 
9. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
 
10. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου από την ΣΑΝΑ 255 του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΑΠΟΦ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2020,2021,2022)» με Κωδικό ΟΠΣ 5218381 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 
11. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου από την ΣΑΝΑ 255 του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» (2003ΣΕ05500005)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ε. 8.. για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάσης – στάθμευσης δύο  (2) γενικών θέσεων για οχήματα ΑμΕΑ, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 
14. Μεταβολές σχολικών μονάδων ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2024-2025 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
 
15. Μεταβολές σχολικών μονάδων ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

Νεότερη Παλαιότερη