Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη

Αρκετά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στην Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 19:00.

Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
 1. Ψήφισμα για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου (εισήγηση: Επικεφαλής Παρατάξεων κ. Ι. Σταθόπουλος & Π. Αντωνίου).
 2. Ψήφισμα κατά της Ιδιωτικοποίησης του νερού (εισήγηση: Πρόεδροι Συλλόγων Δ. Μυγδάνης & Α. Αβραμίδης).
 3. Ψήφισμα κατά της επέκτασης ωραρίου Καταστημάτων (εισήγηση : Επικεφαλής Παράταξης Π. Αντωνίου).
 4. Ενημέρωση και συζήτηση επί του θέματος του ανεγειρόμενου Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής (αιτούντες επικεφαλής Παρατάξεων κκ Ι. Σταθόπουλος και Ι.Μυλωνάκης)
 5. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Aντιδήμαρχος Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
 6. Λήψη απόφασης που αφορά το έργο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» το οποίο έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ» του Πράσινου Ταμείου: Α. για την αποδοχή της παράτασης Σύμβασης των δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) μέχρι τις 27-02-2026 Β. για να εξουσιοδοτήσει το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου (το Δήμαρχο) για την υπογραφή αυτής» (εισήγηση: Aντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αγ. Παρασκευής Αττικής» - Έγκριση συμπερασμάτων 3ης Διαβούλευσης (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κ…. αρ…., για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ(εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση θέσης στάθμευσης επί της οδού Π….. αρ. …, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση θέσης στάθμευσης επί της οδού Α….. (έναντι αρ. …), για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 11. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ της οδού ΛΕΩΝΙΔΟΥ. (εισήγηση: Aντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 12. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 9.486,63€ από τους Χρηματικούς βεβαιωτικούς Καταλόγους. (εισήγηση: Aντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος)
 13. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 1.086,89€ από τους Χρηματικούς βεβαιωτικούς Καταλόγους. (εισήγηση: Aντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος)
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΜΑΘΑ» (εισήγηση: Aντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 15. Έγκριση ή μη πρωτόκολλου παραλαβής για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων για την ομάδα Ζ: προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου μικτού βάρους 7ΤΝ τουλάχιστον με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και υδραυλικό γερανό με αρπάγη το οποίο εγκρίθηκε με την 71/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).
 16. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2023(εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ Σ. Παπασπύρος)
 17. Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας για την ΟΜΑΔΑ Z’: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7 ΤΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ», του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με Α/Α 104417 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα µε το άρθρο 208, παρ. 5 Ν. 4412/16”(εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς)
Νεότερη Παλαιότερη