Συνεδριάζει σήμερα στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής


Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 25/01 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (Λ. Μεσογείων 415-417) με θέμα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

και στη συνέχεια,

θα διεξαχθεί Τακτική Συνεδρίαση στις 21.00 με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των επικαιροποιημένων όρων και έγκρισης της σύναψης δανείου ποσού 2.750.000,00€ με την Τράπεζα EUROBANK AE  για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) για τη στέγαση σχολικής κοινότητας.(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

2. Λήψη απόφασης «Περί έγκρισης  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,  με το οποίο θα συνομολογηθεί δάνειο ποσού 2.000.000,00€ για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» μετά τις υπ΄ αριθ. 314/2022, 362/2022 και 390/2022 αποφάσεις – εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής».(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση στον Δήμο μας του ακινήτου οδός Αιτωλίας 27, Αγίας Παρασκευής για την Στέγαση-χρήση των Κοινωνικών Δομών - Υπηρεσιών του Δήμου μας. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

4. Λήψη απόφασης «Περί  έγκρισης της από 30-12-2022 εισηγητικής έκθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εργασιών Εκμετάλλευσης του "Γιαβάσειου"» (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζουράς).

5. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

6. Λήψη Απόφασης «Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για να αποτελέσουν τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

7. Εκ νέου συγκρότηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.» κατόπιν του από 27.11.22 πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου γονέων και Κηδεμόνων ως μέλους του Δ.Σ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

9. Λήψη Απόφασης για την άρση, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. Α21191/2018 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και επανεπιβολή ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας του Ν. Μ., επί της αδιεξόδου οδού Τενέδου στο Ο.Τ. 46 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου, το οποίο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.3028/35/03.04.1986 Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί «Τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο ΟΤ46 για τη διάνοιξη αδιεξόδου οδού και έγκριση της σαν πεζόδρομο» (ΦΕΚ477Δ/30.05.1986) αποτελεί διεύρυσμα της αδιεξόδου οδού Τενέδου – Πολεοδομική αναγκαιότητα – Οικονομική δυνατότητα (εισήγηση: Δήμαρχος-Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Β. Ζορμπάς).

10. Έγκριση ή μη κοπής  δέντρων (εισήγηση: Δήμαρχος-Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Β. Ζορμπάς).

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.14/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για τους άπορους –αριστούχους μαθητές Λυκείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).Νεότερη Παλαιότερη