Γιώργος Οικονόμου: Λύση τώρα για το Μακρή - Εγγραφή του δανείου στον προϋπολογισμό


Το θέμα της απαλλοτρίωσης του Ο.Τ. 119 δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής, Γιώργος Οικονόμου, κατέθεσε εναλλακτική πρόταση για δανειακή σύμβαση με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ήτοι:

1. Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε ...

2. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται σε 15 έτη.

3. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται με καταβολή τριμηνιαίων χρεωλυτικών δόσεων.
 
4. Οι λοιποί όροι του δανείου είναι οι εξής: α) Νόμιμη εκχώρηση των εσόδων που προέρχονται από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου ...και Τα έσοδα αυτά θα κατατίθενται σε ενεχυριασμένο λογαριασμό που θα τηρείται επ’ ονόματι του Δήμου  στην Τράπεζα

Η εναλλακτική πρόταση κατατέθηκε γιατί δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τη διόρθωση των όρων του δανείου δύο χρόνια μετά, με το ίδιο  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, του οποίου οι όροι είχαν χαρακτηρισθεί ως επαχθείς και καταχρηστικοί από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το παρελθόν, με επακόλουθο την κωλυσιεργία.

Καλούμε όλες τις δημοτικές παρατάξεις να εγγυηθούν να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό το ποσό της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του ακινήτου Μακρή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρξουν έννομες συνέπειες, καθώς, αφ΄ενός  θα  χαρακτηριστεί μη σοβαρή πρόθεση για ολοκλήρωση της διαδικασίας, ειδικά ενόσω εκκρεμούν δύο δικαστήρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και αφ΄ετέρου θα ενισχύσει τα επιχειρήματα της κληρονόμου.

Οι υποσχέσεις του δημάρχου για τη δανειακή σύμβαση είναι επίφοβες, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση της οριστικής έγκρισης, δεν θα επιτρέψει να δηλωθεί ως έσοδο στον Προϋπολογισμό.
 

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝεότερη Παλαιότερη