Ανακοίνωση προσλήψεων για την κάλυψη παροδικών αναγκών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται θέσεις για:

  • 4 άτομα ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο)
  • 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (μηχανήματα τύπου JCB)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e.mandrou@agiaparaskevi.gr  ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αγίας Παρασκευή, Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή. Για πληροφορίες κα. Μάνδρου Ελένη τηλ. επικοινωνίας 213 2004 562.

από     12/10/2022   έως και    21/10/2022.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στην περίπτωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης και  με βάση την ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλου του Δήμου.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «29.09.2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·.

Νεότερη Παλαιότερη