Εγκρίθηκε και προχωράει το “Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων” στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 16/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής το «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με φορέα χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».

Το “Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων” του Δήμου Αγίας Παρασκευής αφορά στην χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις”.

Αντικείμενο του “Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων” του Δήμου Αγίας Παρασκευής ήταν η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, η καταγραφή της διαδικασίας επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Φόρτισης Η/Ο , οι συμμετοχικές διαδικασίες -Διαβούλευση και η ολοκλήρωση του Φακέλου (Εφαρμογή Σχεδίου).

Νεότερη Παλαιότερη