Προσωρινός πίνακας κατάταξης & υποβολή αντιρρήσεων στις προσλήψεις προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων


Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης & υποβολή αντιρρήσεων ΣΟΧ1/2022 πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αναρτά τον προσωρινό πίνακα κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης τους, δηλαδή έως και την Τρίτη 23  Αυγούστου. 

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Νεότερη Παλαιότερη