Νέες απλούστερες διαδικασίες για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Παρελθόν αποτελούν οι ατελείωτες ουρές και η πολύωρη αναμονή στα γκισέ του Μητρώου της Εφορίας, για υποθέσεις που αφορούν  την έναρξη επιχείρησης.  Με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθιερώνεται η χρήση των νέων δηλώσεων Μητρώου, Δ210 και Δ211 σε αντικατάσταση των παλαιότερων εντύπων, Μ1, Μ2, Μ6, Μ7 κλπ. Οι νέες δηλώσεις έχουν τη μορφή επεξεργάσιμου αρχείου PDF, μπορούν να συμπληρωθούν ψηφιακά και να αποσταλούν στις ΔΟΥ με την πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου», της πύλης myAADE.

Επίσης καταργείται από 31 Ιανουαρίου 2022, η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του eΕΦΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.   Ταυτόχρονα, απλοποιείται το  πλαίσιο κανόνων και προϋποθέσεων για την έναρξη και τη διακοπή επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

 – Τίθεται προθεσμία δύο ετών στα υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ίδρυσής τους. Σε περίπτωση, που δεν ολοκληρώνεται η ίδρυση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε διακοπή με οίκοθεν διαδικασία.

 – Τίθεται προθεσμία ενός έτους για τη διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας ατομικής επιχείρησης μετά τον θάνατο του επιχειρηματία.

 – Με σκοπό την αποφυγή δήλωσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ διακριτικών τίτλων που δεν έχουν δηλωθεί στο ΓΕΜΗ, κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης εισάγεται η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΓΕΜΗ για τη διαθεσιμότητα του διακριτικού εμπορικού τίτλου.

 – Με σκοπό την ορθή τήρηση της νομοθεσίας για την παροχή αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, προβλέπεται έλεγχος του δικαιώματος, που παρέχει η άδεια διαμονής, για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ:

1.   Όσοι πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαιρούνται από τη σύσταση τους στην Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή.

2.  Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο ΓΕΜΗ ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασης τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

3.   Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, ημεδαπά και αλλοδαπά υποβάλλουν το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Εναρξη». Η επωνυμία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο.

4.   Κατ’ εξαίρεση οι αγρότες για την ένταξη τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλουν το έντυπο MO «Αίτηση».

5.  Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης», συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις «Εναρξη» και «Υπό ίδρυση Επιχείρηση». Στη δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά περίπτωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή, καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης.

6.  Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, που αφορούν στην υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται το ίδιο ως άνω έντυπο, με την ένδειξη «Μεταβολή».

7.   Με την περαίωση των εργασιών της υπό ίδρυση επιχείρησης, στις περιπτώσεις που η δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, συνυποβάλλεται ταυτόχρονα από τον ιδρυτή, δήλωση διακοπής των εργασιών της ίδρυσης.

8.   Η Φορολογική Διοίκηση μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη της υπό ίδρυση επιχείρησης, προβαίνει, με οίκοθεν ενέργειες, στη διακοπή της υπό ίδρυση επιχείρησης με αιτία διακοπής «Μη ολοκλήρωση ίδρυσης» και δύναται να διενεργήσει έλεγχο για τυχόν απόκτηση παγίων ή εμπορευσίμων κατά τη διάρκεια της ίδρυσης.

9. Σε περίπτωση συνέχισης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος, η Κοινωνία των κληρονόμων ή ο μοναδικός κληρονόμος υποβάλλει το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης». Ως ημερομηνία έναρξης της Κοινωνίας ή σε περίπτωση μοναδικού κληρονόμου της ατομικής επιχείρησης αναγράφεται η ημερομηνία θανάτου του φυσικού προσώπου. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την ενεργό ανάμειξη τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση, συνυπογράφεται από όλους τους κληρονόμους και θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει.

newsbeast.gr 

Νεότερη Παλαιότερη