Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης


Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη,  με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

4. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής, των τευχών Δημοπράτησης, και λοιπόν συνοδευτικών στοιχείων της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Υποέργο 1 της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS5016102)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

6. Αναγκαιότητα ή μη μίσθωσης εδαφικών εκτάσεων για στάθμευση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

7. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, δυνάμει του Ν 4759/2020 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

8. Έγκριση ή μη αποτελέσματος εκκαθάρισης του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής» - ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

10. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον πόσου από τη χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

11. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).

12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη