Γιώργος Οικονόμου: Ποιος χρειάζεται επειγόντως... φροντιστήριο


Είμαστε ικανοποιημένοι που η δημοτική αρχή μετά από δύο σχεδόν χρόνια, αποφάσισε πρώτη φορά να απαντήσει επί της ουσίας των καταγγελλομένων και όχι να  κρύβεται πίσω από πολιτικές αναφορές, αντεγκλήσεις και προσωπικές ύβρεις για να μην γίνεται ουσιαστική συζήτηση. Θα είμασταν μάλιστα ευτυχείς αν στην απάντησή τους απέφευγαν τους μειωτικούς υπαινιγμούς και αν είχαν την γνώση και το πολιτικό θάρρος να αποτυπώσουν την αλήθεια και την πραγματικότητα.
 
Ο επικεφαλής της Νέας Αρχής στην τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε με στοιχεία την απάντηση στην τελευταία ανακοίνωσή τους, με μνεία αποφάσεων της ΑΕΠΠ  η οποία δημιουργεί δεδικασμένο, αλλά ποιος να ακούσει και ποιος να ασχοληθεί. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι αυτοί που πρέπει να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και χρειάζονται επειγόντως φροντιστήριο, είναι οι  παχυλά αμειβόμενοι Σύμβουλοι, «Γραμματείς …και Φαρισαίοι» (καθώς και άλλοι άτυποι) καρεκλοκένταυροι της δημοτικής αρχής που παίρνουν αποφάσεις. Γιατί αυτές οι εσφαλμένες αποφάσεις,  βάζουν πολλές φορές σε περιπέτειες τον Δήμο μας.

Η Απόφαση 418/2018 της ΑΕΠΠ (μία από τις πολλές με το ίδιο σκεπτικό) αποδεικνύει ότι η επίμαχη Διακήρυξη του Δήμου μας που καταγγέλθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ ως φωτογραφική και περιορίζουσα τον υγιή ανταγωνισμό:

«….αξιώνει χωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσανάλογα, σε σχέση με τη φύση και το οικονομικό αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματικήικανότητα - πλέον των ελαχίστων προβλεπομένων για την κατάταξη στην
πρώην καλούμενη (4η) τάξη στην καλούμενη κατηγορία (οδοποιία) του Μ.Ε.ΕΠ για το υπό δημοπράτηση έργο, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 8β) και του άρθρου 99 παρ. 2δ) του Ν. 3669/2008 (Α΄116) - περιορίζοντας υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οιοποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο (βλ. και υπ΄ αριθμ. 455, 456 και 457/2018 Αποφάσεις VI Τμήματος ΕλΣυν). Περαιτέρω, η προσθήκη των επίμαχων όρων τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας, δεν αιτιολογείται ειδικώς στα έγγραφα της σύμβασης, ενώ θα έπρεπε προηγουμένως να έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (άρθρο 53 παρ. 7 β του Ν. 4412/2016). Συνεπώς, με βάση τα προεκτεθέντα, οι προσβαλλόμενες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι μη νόμιμες και πρέπει εκ του λόγου αυτού, να ακυρωθούν…»

Μνημονεύει μάλιστα και αποφάσεις του Ελ. Συν. που η δημοτική αρχή συμπεριέλαβε στην ανακοίνωσή της για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Για να γίνει με απλά λόγια αντιληπτό:

Μπορεί η αναθέτουσα αρχή να συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο της Πρότυπης Διακήρυξης με όρους τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας, αλλά αυτοί οι όροι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους προβλεπόμενους για την κατάταξη των εταιρειών στην αντίστοιχη κατηγορία του ΜΕΕΠ.  Περαιτέρω προσθήκη όρων απαιτεί να αιτιολογείται ειδικώς στα έγγραφα της σύμβασης, ενώ θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (άρθρο 53 παρ. 7 β του Ν. 4412/2016).
 
Επομένως  εδώ υπάρχει  θέμα νομιμότητας και διαφάνειας για τις επιπτώσεις του οποίου ευχόμαστε να μην  πληρώσουν οι δημότες και η σχολική στέγη, ευελπιστώντας ότι η αναμενόμενη μικρή συμμετοχή στον διαγωνισμό, να μην έχει σοβαρές συνέπειες στο οικονομικό αποτέλεσμα ή νομικές εμπλοκές στον προσυμβατικό έλεγχο.

Θα αναλάβει όμως ο Δήμαρχος  την ευθύνη, αν εξ αιτίας των παραπάνω ακυρωθεί ο διαγωνισμός του έργου «Νέος Διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο, Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ 328»;ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νεότερη Παλαιότερη