Γάμους και διαζύγια ενός ολόκληρου αιώνα ψηφιοποιεί η Εκκλησία

Εάν κάποιος επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών θα διαπιστώσει ότι είναι δυνατή η υποβολή, μέσω Διαδικτύου, αιτημάτων για την έκδοση σειράς εγγράφων, όπως άδεια γάμου, βεβαίωση βάφτισης, πιστοποιητικό γάμου ή διαζυγίου. Η μετάβαση δηλαδή της Εκκλησίας στην ψηφιακή εποχή έχει γίνει, τα τελευταία χρόνια, με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών να δρομολογεί την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της προς τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιεί μειοδοτικό διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση του μεγάλου αρχείου γάμων και διαζυγίων, που χρονολογείται από το 1920. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα κληθεί να ψηφιοποιήσει, δηλαδή να σαρώσει και να καταχωρίσει δεδομένα για 570.000 εγγραφές γάμων της περιόδου 1951-1991, όπως και για 20.000 εγγραφές διαζυγίων κατά το διάστημα 1920-1955.

Σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τα στοιχεία των γάμων καταχωρίζονταν χειρογράφως σε καρτέλες μέχρι το 1960 και σε βιβλία από το 1960 και έπειτα. Σε κάθε γάμο αντιστοιχεί μία καρτέλα, η οποία περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προς καταχώριση. Υπολογίζεται ακόμη ότι τηρείται ένα βιβλίο γάμων ανά έτος του οποίου κάθε δύο σελίδες περιλαμβάνουν, κατά προσέγγιση, 50 εγγραφές γάμων, ενώ κάθε εγγραφή περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προς καταχώριση. Αντίστοιχα, τα στοιχεία των διαζυγίων καταχωρίζονταν σε καρτέλες.

Τα στοιχεία του μυστηρίου

Ενδεικτικά, τα δεδομένα που θα πρέπει να καταχωριστούν για κάθε μυστήριο, περιλαμβάνουν την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα, τον ιερέα και τον ναό τέλεσής του. Για τα διαζύγια, η πληροφορία που θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιλαμβάνει τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης, τα στοιχεία του ή της συζύγου κτλ.

Αντίθετα με το παραπάνω αρχείο, που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί, η Εκκλησία έχει, ήδη, δημιουργήσει βάση δεδομένων που περιλαμβάνει 190.000 καταχωρίσεις γάμων από το 1992 έως σήμερα και 136.000 καταχωρίσεις διαζυγίων από το 1956 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για το υποσύστημα γραφείου γάμων και διαζυγίων που είχε δημιουργηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, έργο του οποίου τμήμα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως «γέφυρα» (phasing). Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αν και τα υφιστάμενα ψηφιοποιημένα δεδομένα επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης ενός μεγάλου όγκου των καθημερινώς υποβαλλόμενων αιτημάτων, το γεγονός ότι το αρχείο γάμων και διαζυγίων δεν είναι πλήρως ψηφιοποιημένο, προκαλεί δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση ενός σημαντικού πλήθους αιτημάτων πολιτών. Και αυτό επειδή πολλά αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν γάμους πριν από το 1992 και διαζύγια πριν από το 1956 διατηρούνται σε φυσικό αρχείο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, διαθέτει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύο χρόνων, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η Τρίτη 20 Απριλίου.

Δημήτρης Δελεβέγκος

kathimerini.gr 

Νεότερη Παλαιότερη