Όριο ταχύτητας στα ηλεκτρικά πατίνια έως 25 χλμ., πρόστιμα από 40 έως 200 ευρώ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και τη Μικροκινητικότητα, το οποίο εισάγει τον όρο «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα – ΕΠΗΟ» και ρυθμίζει θέματα οδικής κυκλοφορίας τους (επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβαλλόμενων προστίμων/κυρώσεων, ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς οχημάτων ΕΠΗΟ, ηλικιακά κριτήρια για την κυκλοφορία , θέματα εξοπλισμού των ΕΠΗΟ και εποπτείας της αγοράς αυτών).
 
Τα οχήματα που ορίζονται ως ΕΠΗΟ

Ως ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (ΕΠΗΟ) ορίζεται το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:

α) Πατίνια (e-scooters),

β) Τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skate boards),

γ) Αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους

δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω.

Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:

α) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί.

β) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα.

Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.
Τα όρια ταχύτητας των ΕΠΗΟ

Για τα Ε.Π.Η.Ο.:


α) Ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα.

β) Απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.
Τα πρόστιμα υπέρβασης του ορίου ταχύτητας

Για τα Ε.Π.Η.Ο.:


α) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. α’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ και σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.

β) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.

γ) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. β’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
 
Υποχρεώσεις των οδηγών ποδηλάτων και οχημάτων ΕΠΗΟ

Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ πρέπει υποχρεωτικά να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.

Κατά τη νύκτα, οι οδηγοί των ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να φορούν ορατό αντανακλαστικό εξοπλισμό.

Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.

 
Βάσω Βεγιάζη
 
Νεότερη Παλαιότερη