Δημοτικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) το Σώμα θα προσέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 με θέματα:

 1. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 2. Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 3. Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 4. Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 5. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των εξόδων ταφής της εν ενεργεία τακτικού υπαλλήλου Αιμιλίας Καφατάκη (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 6. Λήψη απόφασης «Περί κρίσεως του ευρισκομένου στη συμβολή των οδών Ρούμελης και Ναυπακτίας, ακινήτου, επιφανείας 666, 33 τ.μ., ως του μοναδικού κατάλληλου για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού της κατασκευής του όλως αναγκαίου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή «Τσακού» του Δήμου μας, για την μακροχρόνια μίσθωσή του, από το Δήμο μας, είτε, απευθείας, είτε, με δημοπρασία» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 390/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος – Ντούσκος).

 8. Δημιουργία Κοινωνικής Δομής Στήριξης  Νεολαίας Δήμου Αγίας Παρασκευής «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Πολυχώρος Νεολαίας) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ζόμπολας).

 9. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 136/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί εκ νέου ορισμού εκκαθαριστών για την ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 10. Αντικατάσταση και εκ νέου ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 11. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ΤΑΠ σύμφωνα με τον ν. 2130/93 άρθρο 24 παρ. 7Α εδάφιο ε (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 12. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, αποσπάσματος του υπ’ αριθμ. 1/2020 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη