Ένα πολύ απλό παράδειγμα του πόσο λάθος λειτουργούμε ως Δήμος όλα αυτά τα χρόνια

[caption id="attachment_64062" align="aligncenter" width="476"]freeGraphicToday - pixabay freeGraphicToday - pixabay[/caption]

Θεωρητικά είναι Αύγουστος και συνήθως τίποτε δε λειτουργεί στην Ελλάδα, άρα και στην Αγία Παρασκευή. Είναι όμως έτσι παντού; Μάλλον όχι. Στο Δήμο Καρύστου, που ελέγχει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή μέχρι και τα Νέα Στύρα, ήδη συζητήθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019 ενώ την Τετάρτη έρχεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Του Στρατή Μαζίδη

Να θυμίσουμε ότι αυτά στην πόλη μας συνέβησαν πέρυσι λίγο πριν τις Γιορτές των Χριστουγέννων λειτουργώντας δίχως να ληφθεί υπόψη η διαδικασία:

Διαδικασία σύνταξης-ψήφισης  ενός δημοτικού προϋπολογισμού:

Βήμα 1ο: Προετοιμασία προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες-συγκέντρωση στοιχείων

Βήμα 2ο : Υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Επιτροπή Διαβούλευσης κάνει προτάσεις για τον προϋπολογισμό, πριν τη σύνταξη του προσχεδίου από την εκτελεστική επιτροπή. Για την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης απαιτείται πρόσκληση επτά (7) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το αρ.76 παρ.3 του Ν.3852/10.

Βήμα 3ο: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (ΔΕ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ)

Βήμα 4ο: Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου παραδίδει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και αιτιολογημένη εισήγηση, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου. (άρθρο 77 του Ν.4172/13

Βήμα 5ο: Υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και προέγκρισή του από αυτή

Βήμα 6ο: Ανάρτηση προϋπολογισμού στην βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ προς έλεγχο από το “Παρατηρητήριο”.

Βήμα 7ο: Διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.

Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του μέχρι 31/10 του έτους που καταρτίζεται.

Βήμα 8ο: Διαμόρφωση τελών-φόρων-δικαιωμάτων-εισφορών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, ψηφίζει τα τέλη μέχρι 31 Οκτωβρίου, βάσει των οποίων υπολογίζεται από την Οικονομική Υπηρεσία το ύψος των εσόδων που θα προκύψουν κατά την επόμενη χρονιά. Η διαμόρφωση των ανταποδοτικών τελών, προσδιορίζει και το σκέλος των αντίστοιχων δαπανών της υπηρεσίας που παράγει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Βήμα 9ο: Ψήφιση προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση

Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

Πέρυσι τρέχαμε και φτάναμε (διαβάστε εδώ και εδώ) και όχι μόνο πέρυσι. Σε τι στάδιο βρίσκεται άραγε φέτος η σχεδίαση του προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου; Έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης; Έχουν κατατεθεί προτάσεις; Έγινε κάποια αποδεκτή; Θα συνταχθεί επιτέλους ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα κάνει την εξαίρεση και δε θα αναμορφώνεται κάθε λίγο;
Νεότερη Παλαιότερη