Εσείς γνωρίζετε τι είναι το Solvency II και σε τι διασφαλίζει τους καταναλωτές;

risk

Το SOLVENCY II αποτελεί μία νέα κοινοτική οδηγία που θα ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας όλων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών ανεξαρτήτου μεγέθους ή νομικής μορφής τους. Το νομικό αυτό πλαίσιο βασίζεται στο Basel II, της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας για την επάρκεια των τραπεζικών ιδρυμάτων και αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των εταιρειών.

Με τη νέα αυτή κοινοτική οδηγία δημιουργούνται πολλά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις εταιρείες.

Από την πλευρά των καταναλωτών όπως τονίζουν οι Ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ διασφαλίζεται η φερεγγυότητα της εταιρείας την οποία έχουν εμπιστευτεί, καθώς τα κεφάλαια που πλέον καλούνται να διατηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι ανάλογα των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Επιπλέον, με την ύπαρξη κοινής οργάνωσης όλων των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιρειών βελτιώνεται ο ανταγωνισμός στις Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές Αγορές προς όφελος των ασφαλισμένων, αφού με τη σωστή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων που εκτείθενται, θα μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα τον καταναλωτή.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα αποκτήσουν καλύτερη οργανωτική και λειτουργική δομή. Επιτυγχάνεται η βέλτιστη κεφαλαιακή κατανομή, καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ταυτίζονται με τους πραγματικούς κινδύνους της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως με την εφαρμογή του SOLVENCY II σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε, αναβαθμίζεται ο ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά και δημιουργούνται νέες καινοτόμες ιδέες. Τέλος, μειώνονται ή/και καταργούνται περιττοί νομικοί περιορισμοί, που δυσχέραιναν μέχρι τώρα τη λειτουργία των εταιρειών.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή πρακτική και σύμφωνα με το πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχει λάβει από την EIOPA έχει θέσει την 1/1/2016 ως ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των νέων κριτηρίων φερεγγυότητας.
Νεότερη Παλαιότερη