Αναστολή έναρξης τμημάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης λόγω εκλογών

dia viou mathisi


Αναστολή έναρξης τμημάτων εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ Δήμου Αγίας Παρασκευής λόγω βουλευτικών εκλογών


Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/2-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας διαθεσιμότητας (άρθρο 100 του ν. 3528/2007) και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. Δεδομένου ότι με την έναρξη ενός τμήματος συνάπτουμε σύμβαση με εκπαιδευτή, που κατ΄ ουσία θεωρείται πρόσληψη, δεν μπορούμε να κάνουμε ενάρξεις τμημάτων μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.


Επίσης ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους ότι για τα τρέχοντα τμήματα την Παρασκευή 23/1 και τη Δευτέρα 26/1, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες συναντήσεις.


Υπεύθυνοι Προγράμματος:

  • Γκούβης Δημήτριος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
  • Σακέλλη Δέσποινα, Υπεύθυνη ΟργάνωσηςΝεότερη Παλαιότερη