Τι προβλέπει Υπουργική Απόφαση για τις υφιστάμενες και νέες παιδικές χαρές

σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράςΣτην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας  των παιδικών χαρών που λειτουργούν σε όλους τους δήμους της χώρας προχωρεί με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Α. Ντινόπουλος. Με την Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίδεται λύση για τις υφιστάμενες παιδικές χαρές, μέσω μεταβατικών διατάξεων, ενώ ξεκαθαρίζουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούν οι δήμοι για την ανέγερση νέων παιδικών χαρών στο μέλλον.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις υφιστάμενες το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης προβλέπει ότι για τις παιδικές χαρές όπου ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί πρίν από το 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους. Ωστόσο για τους εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υπάρχει φάκελος κατασκευαστή ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις «σύμφωνα με τις γενικές αρχές της τέχνης, ασφάλειας και της επιστήμης καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. Οι διορθωτικές επεμβάσεις δεν πρέπει να αλλοιώνουν τη δομική αρτιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού». Στις παιδικές χαρές της περίπτωσης αυτής, ο διαπιστευμένος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου, έπειτα από οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αποστάσεις εδάφους και το χώρο πτώσης του εξοπλισμού, την κατάσταση του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, τυχόν εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, και την εν γένει δομική αρτιότητα.

Τι προβλέπεται για τις νέες παιδικές χαρές 

Στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης προσδιορίζονται όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να γίνει η ανέγερση μιας νέας παιδικής χαράς. Μεταξύ άλλων η παιδική χαρά θα πρέπει να διαθέτει:

 • Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.

 • Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.

  • Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά

  • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

  • Τηλέφωνα  επικοινωνίας με τον ΟΤΑ

  • Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς,   με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία

  • Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας

  • Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς

 • Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό

 • Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς

 • Βρύση με πόσιμο νερό

 • Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.

 • Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ

 • Καλάθια απορριμμάτων

 • Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων

 • Ζώνες πρασίνου

 • Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 


Στη συνέχεια υπάρχουν μια σειρά από τροποποιήσεις που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τα πρότυπα. Επιπλέον σε άλλο σημείο προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 2849/2009. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

 Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση

 

localit.gr
Νεότερη Παλαιότερη