Κατανομή ποσού για δαπάνες της Περιφέρειας και καταβολή αντιμισθίας των αιρετών

perifereia-attikis

Εκδόθηκε η απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας , από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», το συνολικό ποσό 6.900.000,00€, ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Αττικής είναι το: 1.401.807,00 .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Νεότερη Παλαιότερη