239 εκ. ευρώ από την Κομισιόν για περιβαλλοντικά έργα το 2014perivallonΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα. Μέσω του υποπρογράμματος LIFE για το περιβάλλον θα διατεθούν το 2014 238,86 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμφαση στη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, την αποδοτικότητα των πόρων και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Ο επίτροπος κ. Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Τα καινοτόμα προγράμματα για το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης σε ολόκληρη την Ευρώπη θα λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από ποτέ. Αυτό θα βοηθήσει στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης μέσω επενδύσεων σε μία οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν σχέδια και στρατηγικές σε βασικούς τομείς πολιτικών όπως είναι η φύση, τα απόβλητα, ο αέρας και το νερό.»

Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα διαθέσει 2 592 εκατ. ευρώ σε δράσεις για το περιβάλλον κατά την επόμενη επταετία. Θα υποστηρίξει επίσης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης, τη διάδοση πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις ενθαρρύνονται να αρχίσουν την προετοιμασία τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, αναπτύσσοντας τις ιδέες τους για έργα, διαμορφώνοντας εταιρικές σχέσεις με σχετικούς ενδιαφερομένους και εντοπίζοντας συμπληρωματική χρηματοδοτική υποστήριξη. Για τα «παραδοσιακά έργα», η Επιτροπή επικροτεί ιδιαιτέρως προτάσεις που καλύπτουν τα θέματα των έργων προτεραιότητας που καθορίζονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2014-2017.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 16η Οκτωβρίου 2014 για τα παραδοσιακά έργα, ενώ για τα ολοκληρωμένα έργα έχει οριστεί η 10η Οκτωβρίου 2014. Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος LIFE θα στοχεύει σε επιδοτήσεις λειτουργίας μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος και θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο.

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που λειτουργεί από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4 000 έργα. Tο πρόγραμμα της ΕΕ LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 2014-2020 υποδιαιρείται σε δύο περιόδους προγραμματισμού: 2014-2017 και 2018-2020.

energypress.gr

Νεότερη Παλαιότερη