Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου οι προϋπολογισμοί των Δήμων για το 2015

dimarxeioΜέχρι 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν και να καταθέσουν τα σχέδια προϋπολογισμών του 2015 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. Ως εκ τούτου τα απερχόμενα – και όχι τα νέα – Δημοτικά Συμβούλια υποχρεώνονται να δρομολογήσουν από το τέλος Ιουνίου  τις σχετικές  ενέργειες για την κατάρτισή τους. Σε κάθε περίπτωση οι νέες δημοτικές αρχές που δεν συμφωνούν με το σχέδιο προϋπολογισμού θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην τροποποίησή του.

Αυτό αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο διευκρινίζεται ότι η πρόβλεψη του ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία τα απερχόμενα δημοτικά συμβούλια ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών αποφασίζουν μόνο για θέματα εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών, δεν ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, με τον νεώτερο νόμο 4172/2013, άρθρο 77,  ορίζεται ότι κάθε χρόνο, μη εξαιρουμένου  και του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών θα πρέπει ως τις 5 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το σχέδιο προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.

Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε δήμου με απόφασή του έως το τέλος Ιουνίου καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον έχει τους έχει μεταβιβάσει συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο πρέπει να αποστείλει στην Οικονομική  Επιτροπή του δήμου έως την 20η Ιουλίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η Εκτελεστική Επιτροπή καταθέτει το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή. Και έως την 5η Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το ίδιο ισχύει για τον προϋπολογισμό των περιφερειών (άρθρο 78). Έως στις 20 Ιουλίου η Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και η τελευταία να το ενσωματώσει, επίσης ως τις 5 Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.

«Οι ειδικές προθεσμίες που τίθενται με τα προαναφερόμενα άρθρα του  Ν.4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιούνται με τη γενικότερη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010. Κατά συνέπεια, τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικής/ -περιφερειακής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές/περιφερειακές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο του προϋπολογισμού», διευκρινίζεται στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών.

localit.gr
Νεότερη Παλαιότερη