30.000 κάλπες προμηθεύεται το υπουργείο Εσωτερικών

eklogesΣτα 3,2 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το συνολικό κόστος  για την προμήθεια τριάντα χιλιάδων  εκλογικών καλπών ψηφοφορίας. Το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον ειδικό κωδικών των εκλογικών δαπανών.

Όπως δημοσιεύεται σήμερα στο διαύγεια η διαδικασία των προσφορών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ολοκληρώθηκε και προσδιορίστηκαν οι πλέον συμφέρουσες για την αγορά. Μάλιστα στην απόφαση υπάρχει πρόβλεψη αύξησης της ποσότητας παραγγελίας  κατά 6.000 σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η προμήθεια των 30.000 καλπών κρίνεται απαραίτητη  καθώς θα διεξαχθούν ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες για ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Η  προμήθεια 30.000 καλπών ανατίθεται στις εταιρείες «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A» και «P.M. SYNTHESIS ABEE» και θα είναι συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.210.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %. Το υλικό κατασκευής είναι από διαφανές άθραυστο υλικό και η μορφή της κάλπης είναι κύβος με εσωτερική διάσταση ακμής 50 εκατοστά.

Η κάλπη θα είναι συναρμολογούμενη με επιλογή κατάλληλων στοιχείων σύνδεσης, ενώ οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δεκαετή εγγύηση αντοχής της κάλπης (υλικό -δομή- κατασκευή- εξαρτήματα) με αντίστοιχη δέσμευση για τυχόν αντικατάσταση ολόκληρης της κάλπης ή μερών αυτής σε περίπτωση φθοράς. Η παράδοση ολόκληρης της υπό κατασκευή, προμήθεια και αποστολή ποσότητας των καλπών, θα γίνει με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνες των προμηθευτών, από 14 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2014 στους αποθηκευτικούς χώρους της περιφερειακής ενότητας έδρας νομών.

Οι προμηθεύτριες εταιρείες είναι υποχρεωμένες μέσα σε δύο ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να καταθέσουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό ίσο προς το 10% του συνολικού ποσού της αμοιβής τους.

localit.gr
Νεότερη Παλαιότερη